Tipărire 

În urma Hotărârii nr 9 din 14.05.2015 Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziala nr. 1 Gruiu  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de informatician, în data de 1 IULIE 2015.

Depunerea dosarelor se face în perioada 1-15 IUNIE 2015

Validarea dosarelor depuse va avea loc în data de 19 IUNIE 2015

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul şcolii sau la telefonul 0213508010

Condiții generalepentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)     Cetățenie română/ cetățenie a altor țări europene cu domiciliul în România;

b)    Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

c)     Stare de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare postului, atestată prin adeverință medicală eliberată de medicul de familie și de cabinet psihologic autorizat de medicina muncii;

d)    Îndeplinește condițiile de studii :

  1. Studii superioare în domeniul informatică;
  2. Abilități avansate de operare PC în Word, Excel, Access;
  3. Competenţe în depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
  4. Competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare;
  5. Competenţe de operare a datelor şi de instalare şi utilizare a sistemelor de operare şi a softurilor educaţionale );

e)     Să nu fi suferit vreo condamnare care îl face incompatibil cu funcția/ postul pentru care candidează;

Condiții specifice:

a)     Studii superioare în domeniu (experiența de informatician în domeniul învățământ dovedită prin documente/ recomandări reprezintă un avantaj);

b)    Disponibilitate pentru program flexibil, inclusiv pentru activități în week-end (domiciliul în zona Gruiu Snagov reprezintă un avantaj);

Depunerea dosarelor: se face se face în perioada 1-15 IUNIE 2015 la secretariatul unității în intervalul orar 9-16 de luni până vineri și vor cuprinde obligatoriu:

a) Opis

b) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituţiei publice organizatoare;

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, obținerea unor certificări,  copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h) curriculum vitae;

i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul unității școlare sau se prezintă în formă legalizată.

Notă:

Documentele în dosar se aranjează conform ordinii menţionate mai sus.

Absența unui document din cele menționate mai sus la punctele a-h nu permite candidatului să participe la concurs.

Concursul va consta în:

Etapa I: selecție-validarea dosarelor candidaților

Etapa a II-a

a)     Probă scrisă

b)    Proba practică

c)     Interviu

Etapa a III-a: afișarea rezultatelor finale

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de informatician

Tematica:

Bibliografie:

Director,

Prof. Murarita Mihaela

Penru a vizualiza HOTĂRÂREA NR. 9 / 14. 05. 2015 click aici !